..::فرمانروای عشق::.

شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390

جملات زیبای عاشقانه


نـتــرس از هجـــــ ـــ ـوم حـضــــــ ــــ ــورم ..

چــــیزی جــــ ـــ ـز تـــنــهایی با من نیـــستـــــ ـــ ـ ..

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 هر روز تکراریست

صبح هم ماجرای ساده ایست

گنجشکها بی خودی شلوغش می کنند

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 


عمر من قد نمیدهد

به سفرت بگو کوتاه بیاید

 

 

 

 

 


رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!

 

 

 

 


..::www.Rizba.blogSky.com::..

 


آن شب ...

که مـــاه عاشـــقــانه هـــایمـان را ...

تماشا می کرد ...آن شب که شب پره ها ..

عاشــقـــانه تر ..نــــور را می جســـتند ...!و اتاقم ..سرشار از عطر بوسه و ترانه بود... !

دانستم..


تـــــو پـــژواک تمــــام عـــاشــقـانه های تاریخی...!

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 

من کویر خسته ام تویی نم نم بارون

دلم برات تنگ شده کجائی ای مهربون . .

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 این روزها

آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست

که رخت های دلتنگیم را

فرصتی برای

خشک شدن نیست

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 


همیشــــ ـــ ـه از آمدن ِ نــ بر سر کلماتــــــ ـــ ـ مـی ترسیــدَم !

نـ داشتن ِ تو ...نـ بودن ِ تو ...

نـ ماندن ِ تو ...

.

.

.

کــاش اینبــار حداقل دل ِ واژه برایــــ ـــ ـم می سوختـــــ ـــ ـ

و خبــری مـی داد از

نـ رفتن ِ تـــو ..

 

 

 

 

 

 

 

 کاش میدانستی

لحظه هایم

بی تو تنهاست....

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 

 

امید وصــل تـــو نگذاشت تا دهـــم جان را

وگـــر نه روز فراق تـــو مردن آســـان بود

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 خاطراتــــــ ـــ ـ کودکیـم را ورق می زنــــ ـــ ـم

و یک به یک ، عکسها را با نگاهــــ ــ ـم می نوشم

عکسهـای دوران کودکیــــــ ــــ ـم طعـــــم خوبـی دارنــد ....

 

 

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 "
بند بند وجودمــــ ـــ ـ ..

بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ

با این همه بنــد

چه قـــــ ـــ ـدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم" ..

 

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 


هوایت که به سرم می زند

دیگر در هیچ هوایی،


نمی توانم نفس بکشم!

عجب نفس گیر است

هوایِ بی توئی!

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 میدانی تنهایی کجایش درد دارد !!؟


انکارش ...

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 


من تو را نمی سرایم !..تو ...خودت در واژه ها می نشینی ..!خودت قلم را وسوسه می کنی !!و شعر را بیدار می کنی !!

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 


انگـــار

آخرین سهــــــ ــــ ــم ما از هم

همین سکوتـــــــــ ـــــــ ــــ اجباری سـتــــــ ـــ ـ ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش کرد و

کوچــــــه سرارسر میشود از وداعی عاشقانــــه...

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

دلِ سبــــــزم را گــــــ ــــ ـره زد ..

و رفتـــــــ ــــ ــ تا بـــــــه آرزوهـــایش برســــد ..

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 

 


گـل یا پــوچ؟

دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 


سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


" تـــو "

دو حرفـــــــــ ــــــ ــــ بیشتر نیســـت ،

کلمه ی کـــوتاهی

کـــــ ـــ ـه برای گفتنش ..

جانم به لبــــــ ـــ ـ رسید و

ناتمـــــ ــــ ــام ماند ..*

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 


حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد!

حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه

اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ!

خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود!

برمیگردم چـون

دلـتنـگـت مــی شــوم!!!

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

 

 

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم.....!!!

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 

 

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد ،

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام که خانه ام ابری است ،

همیشه دلتنگ توام ...

 

 

 

 

 

 

 

 

..::www.Rizba.blogSky.com::..

 

 


امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد

یا باید خانه مان را عوض کنم

یا پستچی را

تو که هر روز برایم نامه می نویسی .... مگه نه ؟!!